Veiledning Prosjektstipend

Tildelingsrunde 2023

Kriteriene for tildeling

Meltzer prosjektstipend gis som støtte til faglige prosjekter bekreftet av veileder, og tilknyttet studier eller stipendiatstillinger.

Hvem kan søke?

Meltzer prosjektstipend tildeles særlig evnerike studenter og PhD-kandidater ved Universitetet i Bergen. Også særlig evnerike studenter og PhD-kandidater fra andre universitet og vitenskapelige høgskoler i Norge, kan søke.
Stipend tildeles i hovedsak til studenter på mastergradsnivå, studenter på tilsvarende nivå i profesjonsstudiene og til PhD-kandidater. Stipend kan også tildeles bachelorgradsstudenter der søknaden har tilknytning til forskningsprosjekt/ -oppgave og dette kan bekreftes av veileder.
Søknaden må bekreftes og anbefales av faglig veileder som viser at hun/han er villig til å påse at tildelte midler fra fondet brukes i samsvar med søknaden.

Krav til søkers utdanning

Søkere må kunne dokumentere minimum 120 studiepoeng på universitets- eller (vitenskapelig) høgskolenivå. Dette gjelder både søkere som har hele utdanningen fra Universitetet i Bergen, søkere fra Universitetet i Bergen som har hele eller deler av utdanningen fra andre læresteder i Norge eller fra tilsvarende læresteder i andre land, og eksterne søkere.
Tildelingen gis normalt for ett år, og søker skal være student eller stipendiat til medio oktober i tildelingsåret. Søkere som avslutter sitt studium i vårsemesteret, vil normalt ikke være kvalifiserte. Kravet studierett for Mastergradsstudenter fremskyndes til juni. MERK at stipendiater som er tatt opp på et doktorgradsprogram ved Universitetet i Bergen, må være registrert med studierett på dette programmet for at søknaden skal kunne behandles. Fondet deler ikke ut betingede midler.
Studenter på studieopphold i inntil ett år borte fra Universitetet i Bergen, enten gjennom utvekslingsavtale eller for å spesialisere seg i fag/emner, kan søke.

Hva kan man søke midler til?

Stipend deles ut i ulike stipendporsjoner (maksimalt kr 75. 000). Tildelingen vil være avhengig av dokumenterbare utgifter i forbindelse med prosjektet – for eksempel faglige reiser, feltarbeid, utstyr, materiell etc. Fondsmidler kan ikke dekke søkers normale livsopphold på studiestedet, for eksempel stipendiatlønn eller lignende. Utgifter som normalt dekkes av stipendiatenes driftsmidler, kan ikke i tillegg dekkes av fondet. Innkjøp som skal belastes tildelingen må gjøres iht. de lover, regler og retningslinjer som gjelder generelt for innkjøp ved UiB (egne regler gjelder eksterne søkere).

For mer informasjon, se Meltzerfondets statutter.

«Meltzerkvalitet»

Normalt er det kun de 10 prosent beste studentene som regnes å ha «Meltzerkvalitet». Karaktergrensene revideres årlig på grunnlag av fakultetsvise karakterstatistikker. Samtlige av søkers eksamener fra universitet og/eller vitenskapelig høgskole legges til grunn, men resultatet fra Examen Philosophicum regnes ikke med i karaktersnittet, men exfac inngår i beregningen av karaktersnittet.  Prosjektbeskrivelsen teller også i rangeringen av søknadene.
For studenter og PhD-kandidater ved Universitetet i Bergen som har avlagt eksamener ved eksterne institusjoner, regnes gjennomsnittet av eksamener avlagt ved Universitetet i Bergen. Karakterene for eksamener avlagt ved andre læresteder må holde samme kvalitet. Eksterne søkere vurderes særskilt, og karakterene sammenlignes med karakternivå i tilsvarende fag ved Universitetet i Bergen. Dette gjelder også PhD-kandidater ved Universitetet i Bergen som har all utdanning fra andre læresteder.

Det forutsettes at karakterene er oppnådd ved normal studieprogresjon. Svakere karakterer, men likevel innenfor 15 prosentgrensen, kan i noen grad kompenseres for ved:

 • dokumentert deltakelse i ulønnet forskningsarbeid ved universitetsinstitutt
 • dokumenterte faglige prestasjoner ytt under spesielt vanskelige forhold

Kvalifiserte kandidater som har en bachelorgrad eller høyere grad, skal vanligvis gå foran kandidater som er kommet kortere i studiet, selv om de enkelte resultater kan være bedre hos sistnevnte. Aktiv deltakelse i styringsorganer ved universitet/vitenskapelig høgskole kan tas hensyn til under ellers like forhold.

Fakultetene kan i tildelingsmøtet utvise skjønn og fravike fra kravet om Meltzerkvalitet i tilfeller hvor kandidaten har særskilt god forskertalent, har publisert mye, eller på andre møter prestert svært godt med henhold til forskning, men deres karaktersnitt ikke er blant de beste på det respektive fakultet.

MERK at det å oppnå Meltzerkvalitet ikke automatisk kvalifiserer til stipendtildeling, da det som regel er færre stipendporsjoner å dele ut enn det er søkere med Meltzerkvalitet.

Retningslinjer for L. Meltzers Høyskolefonds prosjektstipend
Godkjent i styret for Meltzerfondet 23. mai 2016

Retningslinjer for søkere til prosjektstipend

 1. Meltzer prosjektstipend tildeles særlig evnerike studenter og PhD-kandidater ved Universitetet i Bergen.
 2. Også særlig evnerike studenter og PhD-kandidater fra andre universitet og vitenskapelige høgskoler i Norge, kan søke.
 3. Meltzer prosjektstipend gis som støtte til faglige prosjekter bekreftet av hovedveileder, og tilknyttet studier eller stipendiatstillinger.
 4. Stipend tildeles i hovedsak til studenter på mastergradsnivå, studenter på tilsvarende nivå i profesjonsstudiene og til PhD-kandidater.
 5. Søkere må kunne dokumentere minimum 120 studiepoeng på universitets- eller (vitenskapelig) høgskolenivå. Dette gjelder både søkere som har hele utdanningen fra Universitetet i Bergen, søkere fra Universitetet i Bergen som har hele eller deler av utdanningen fra andre læresteder i Norge eller fra tilsvarende læresteder i andre land, og eksterne søkere.
 6. Søkere må legge ved alle vitnemål/karakterutskrifter fra høyere utdanning, ikke bare et utvalg av disse.
 7. Søkere med utenlandsk utdanning må legge ved en beskrivelse av karakterskalaen som benyttes.
 8. Søknaden må inkludere et detaljert budsjett hvor alle utgiftsposter er spesifisert. Søknaden skal også inkludere ev. driftsmidler og/eller annen finansiering.
 9. Søknaden skal bekreftes og anbefales av faglig veileder som viser at hun/han er villig til å påse at tildelte midler fra fondet brukes i samsvar med søknaden.
 10. Studierett: Tildelingen gis normalt for ett år, og søker skal være student eller stipendiat til medio oktober i tildelingsåret.
 11. Kravet studierett for Meltzer prosjektstipend fremskyndes til juni for Mastergradsstudenter.
 12. Stipendiater som er tatt opp på et doktorgradsprogram ved Universitetet i Bergen, må være registrert med studierett på dette programmet for at søknaden skal kunne behandles. Studenter på studieopphold i inntil ett år borte fra Universitetet i Bergen, enten gjennom utvekslingsavtale eller for å spesialisere seg i fag/emner, kan søke.
 13. Exphil og norskkurs skal ikke telle med i karaktersnittet, men at exfac skal inngå i beregningen av karaktersnittet.
 14. En PhD-kandidat kan motta maksimum 3 tildelinger fra L. Meltzer Høyskolefonds prosjektstipend.
 15. Fakultetene kan i tildelingsmøtet utvise skjønn og fravike fra kravet om Meltzerkvalitet i tilfeller hvor kandidaten har særskilt god forskertalent, har publisert mye, eller på andre måter prestert svært godt med henhold til forskning, men deres karaktersnitt ikke er blant de beste på det respektive fakultet.

Kontaktinformasjon

 • Spørsmål vedrørende søknad om Meltzerfondets prosjektstipend for studenter og PhD-kandidater kan rettes til Studieadministrativ avdeling ved Universitetet i Bergen ved å opprette en sak i UiBHjelp eller sende e-post til: prosjektstipend@meltzerfondet.no
 • Henvendelser vedrørende tekniske problemer med søknadssystemet kan meldes inn til IT-avdelingen her