Prosjektstipend

Fondets formål er å fremme den vitenskapelige virksomhet ved Universitetet i Bergen og å støtte særlig evnerike studenter ved universitetet. Studenter og stipendiater kan søke om støtte til prosjektstipend. Stipend kan også deles ut til søkere fra andre norske universitet og vitenskapelige høyskoler.

UTLYSNING HØSTEN  2021

Veiledning prosjektstipend.

 • Databasen åpner for nye søknader 19. oktober, 2021.
 • Søknadsfrist har blitt utvidet fra 1. desember til 10. desember, 2021. Alle søknader til Meltzerfondet skal leveres på https://fond.app.uib.no/
 • Tildelinger blir kunngjort  8. mars, 2022.
 • Midlene stilles til disposisjon for perioden 08.03.2022 – 30.06.2023.
 • Det skal rapporteres faglig til Meltzerfondet i søknadsdatabasen så snart prosjektet er avsluttet og senest innen 30. september året etter tildelingen.
 • Personvernerklæring for Stiftelser
 • For spørsmål om søknad send epost til: prosjektstipend@meltzerfondet.no
 • Henvendelser vedrørende tekniske problemer med søknadssystemet/levering av søknader meldes til fond_oka_fia@uib.no

Ansatte kan søke UiB om støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin. Midlene er en gave fra L. Meltzers Høyskolefond. Forskere fra andre norske universitet kan også søke om støtte til vitenskapelige reiser.

Etiske retningslinjer for forvaltning av Meltzerfondets kapital

Styret for L. Meltzers Høyskolefond har vedtatt at det skal være åpenhet om fondets kapitalforvaltning. Her kan du lese om Gjeldende etiske retningslinjer for forvaltningen av Meltzerfondets kapital.

De etiske retningslinjene bygger på tre grunnlag:

 • Meltzerfondets formål skal sikres finansiering. Tidsperspektivet er evigvarende og fondets grunnkapital skal bevares. Fondets kapital må forvaltes slik at den gir god avkastning på lang sikt, noe som er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, økologisk og sosial forstand.
 • Meltzerfondet skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at stiftelsen medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, krenkelser av menneskerettigheter, systematisk korrupsjon eller miljøødeleggelser.
 • Meltzerfondet skal tilstrebe åpenhet om fondet og investeringene.

Retningslinjene bygger også på prinsippet om at det ikke direkte eller indirekte via fond skal investeres i selskaper som NBIM har utelukket fra Statens Pensjonsfond sitt investeringsunivers.

Det gjennomføres etisk screening av porteføljen med dette utgangspunkt to ganger årlig.

Storebrand kapitalforvaltning AS har fokus på bærekraftige investering. På selskapets sider fremgår de metoder som benyttes for å sikre dette.

https://www.storebrand.no/om-storebrand/barekraft/investeringer 

Forvaltning av Meltzerfondets kapital

L. Meltzers Høyskolefond inngikk i 2012 avtale med Storebrand kapitalforvaltning AS om forvaltning fondets kapital.

Som grunnleggende prinsipp skal avtalen sikre en forsvarlig og langsiktig forvaltning av fondets midler som tar tilstrekkelig hensyn til sikkerheten for kapitalen og mulighetene for å oppnå tilfredsstillende avkastning for å ivareta formålet. Formålet med forvaltningen av midlene er å sikre årlige utdelinger i samsvar med formålet, samtidig som den reelle verdien av kapitalen opprettholdes.

Største delen av stiftelsenes midler er p.t. plassert i følgende portefølje av indeksfond og rentefond. Pr. 30 september, 2019 har fondet investert i følgende selskaper:

Storebrand Global Kreditt IG https://lt.morningstar.com/3ofqclb12f/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000LIFY&SecurityToken=F00000LIFY]2]1]FONOR$$ALL_1398&ClientFund=1&LanguageId=nb-NO&CurrencyId=NOK&UniverseId=FONOR$$ALL_1398&BaseCurrencyId=NOK

Storebrand Indeks Alle Markeder https://lt.morningstar.com/3ofqclb12f/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MKO5&SecurityToken=F00000MKO5]2]1]FONOR$$ALL_1398&ClientFund=1&LanguageId=nb-NO&CurrencyId=NOK&UniverseId=FONOR$$ALL_1398&BaseCurrencyId=NOK

Storebrand Norsk Kreditt IG https://lt.morningstar.com/3ofqclb12f/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000NDZQ&SecurityToken=F00000NDZQ]2]1]FONOR$$ALL_1398&ClientFund=1&LanguageId=nb-NO&CurrencyId=NOK&UniverseId=FONOR$$ALL_1398&BaseCurrencyId=NOK