Statutter

STATUTTER FOR L. MELTZERS HØYSKOLEFOND

Revidert ved vedtak av Fondets styret 17. juni 1991.
Forelagt Det akademiske kollegium i møte 27. august 1992.
Godkjent av fylkesmannen 15. september 1995 og 20. oktober 2000.

KAPITTEL 1 –
FONDETS OPPRETTELSE OG FORMÅL

§ 1.
L. Meltzers Høyskolefond er opprettet av kaptein Lauritz Philip Meltzer i hans testament av 28. november 1939, der det heter:

“Der skal dannes et rentegivende fond benevnt L. Meltzers Høiskolefond. Det er nærmest tenkt for Bergens Universitet, som må ha alle fakulteter som i Oslo, gjerne også teknisk høiskolefakultet.”

Fondet ble etablert i 1947 ved Fundas for L. Melters Høyskolefond, Statutter for Det vitenskapelige forskningsfond og Statutter for Stipendiefondet for norske studenter.

§ 2.
Fondets formål er å fremme den vitenskapelige virksomhet ved Universitetet i Bergen og å støtte særlig evnerike studenter ved universitetet. Stipend kan også deles ut til søkere fra andre universitet og vitenskapelige høyskoler.

Fondets midler skal anbringes og forvaltes på en betryggende måte, og bare slik at de gir rimelig avkastning.

§ 3.
Fondets formue utgjorde ved opprettelsen kr. 5.094.031,29. Fondet består av en urørlig grunnkapital og en fri kapital. Den urørlige grunnkapital utgjorde pr. 31. desember 2018 kr. 72.850.392,62.

 

KAPITTEL 2
FONDET STYRE OG FORVALTNING

§ 4.
L. Meltzers Høyskolefond forvaltes av et styre som består av universitetets rektor og dekaner, med prorektor og prodekanene som varamedlemmer.

Rektor er styrets leder. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende.

§ 5.
Styret gir bestemmelser om fondets administrasjon og forvaltning. Fondets regnskap revideres av statsautorisert revisor.

Fondet er ellers undergitt den kontroll som til enhver tid gjelder for legater og stiftelser. Fondet avlegger regnskap slik det er bestemt for stiftelser. Regnskap og årsmelding sendes Det akademiske kollegium ved Universitetet i Bergen.

 

KAPITTEL 3
UTDELINGER FRA FONDET

§ 6.
Etter styrets bestemmelse legges hvert år til den urørlige grunnkapital minst 10% av netto avkastning av kapitalen etter at utgifter til administrasjon, trykning av beretning o.l. er dekket. Resten av avkastningen skal stå til disposisjon for fondets drift og til utdelinger.

§ 7.
Styret disponerer den frie kapital og den del av netto avkastning som gjenstår etter at det er foretatt avsetning til grunnkapitalen i overensstemmelse med § 6, og bestemmer for det enkelte år hvor stor del av disse midler som skal utdeles til fondets ulike formål.

Av det beløp som utdeles det enkelte år, skal ¾ benyttes til vitenskapelige formål og ¼ til studiestipend.

Styret kan fordele midler til utdeling i overensstemmelse med disse statutter og retningslinjer fastsatt av styret.

§ 8.
Styret kan bestemme at det skal utdeles priser for særlig fremragende virksomhet, og gir retningslinjer for tildeling av slike.

§ 9.
Utdeling fra fondet skal finne sted hvert år på donators fødselsdag, 8. mars. Styret kan likevel bestemme at særlige utdelinger skal finne sted i tilknytning til spesielle universitetsarrangementer eller på andre tidspunkter når særlige grunner tilsier dette.

 

KAPITTEL 4
FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

§ 10.
Trykte fremstillinger av arbeider som er utført med støtte av fondet, skal inneholde en anførsel om at undersøkelsene er utført med bidrag av L. Meltzers forsknings- og utdanningsfond. Hvis trykningsutgiftene helt eller delvis er dekket av fondet, skal dette angis på publikasjonens tittelblad.

§ 11.
Alle som får bidrag av fondet skal, etter nærmere bestemmelse av styret, gi melding om bruken av midlene. Styret kan offentliggjøre disse meldingene i publikasjoner om fondets virksomhet.

§ 12.
Vitenskapelig utstyr som er anskaffet ved tildeling fra fondet, er Universitetet i Bergens eiendom og skal registreres her. Den som har fått midler til anskaffelse av utstyr, disponerer dette for den tid vedkommende har bruk for det, om ikke annet fremgår av tildelingsvedtaket.

 

KAPITTEL 5
ENDRING AV FONDETS STATUTTER

§ 13.
Styret kan vedta endring av disse statutter med tilslutning av minst 2/3 av medlemmene, etter at forslaget har vært forelagt Det akademiske kollegium ved Universitetet i Bergen til uttalelse.

Endring av statuttene må godkjennes av Kongen eller den han bemyndiger.

 

KAPITTEL 6
IKRAFTTREDELSE

§ 14.
Disse statutter trer i kraft 15. september 1995. Fra samme tidspunkt oppheves:

(i) Fundas for L. Meltzers høyskolefond av 5. mars 1947, revidert 1. februar 1950.

(ii) Statutter for Det vitenskapelige forskningsfond til Bergens Universitet fra L. Meltzers Høyskolefond av 5. mars 1947.

(iii) Statutter for Stipendiefondet til norske studenter fra L. Meltzers Høyskolefond av 5. mars 1947.

Lagt ut på nett: 2.11.2000 (erstatter 1.10.1999 og 11.09.2000)
Grunnkapitalen i §3 er oppdatert pr. 31.12.12.