Retningslinjer for forskningsprisene

Retningslinjer for forskningsprisene ved Universitetet i Bergen oppsatt av L. Meltzers Høyskolefond

Revidert av Fondets styre 17. juni 1991.
Forelagt Det akademiske kollegium i møte 27. august 1992.
Revidert av Fondets styre 28. november 2000.
Revidert av Fondets styre 22. april 2002.
Revidert av Fondets styre 23. mai 2016.
Revidert av Fondets styre 26. november 2018.
Revidert av Fondets styre 9. oktober 2019.

§ 1. Formål
Styret i L. Meltzers forsknings- og utdanningsfond utdeler i henhold av § 8 i fondets statutter tre priser med formål å stimulere det vitenskapelige arbeid ved Universitetet i Bergen.

§ 2. Prisenes karakter
Det er satt opp 3 typer priser; en for yngre forskere, en for fremragende forskningsformidling og en ærespris for fremragende forskning. Styret kan bestemme at det skal foretas mer enn én tildeling for det enkelte år.

§ 3. Meltzer-prisen for yngre forskere
Det tildeles inntil 2 priser for fremragende vitenskapelig arbeid utført av yngre forskere, ikke over 40 år på tildelingstidspunktet. Vurderingen skal i første rekke bygge på nyere forskningsbidrag, fortrinnsvis slike som er publisert eller bedømt det foregående år, eller som i det foregående år har fått særlig vitenskapelig anerkjennelse.

Ved tildelingen skal det særlig legges vekt på forskerens selvstendighet og evne til nyskaping. Det skal også legges vekt på hvorvidt de aktuelle forskningsbidrag fremtrer som særlig fremragende eller løfterike vurdert på bakgrunn av forskerens alder, forskningsprosjektets karakter og forskningstradisjonene på vedkommende fagområde.

Forskere som har hatt fødselspermisjon og/eller har vært sykemeldt i en periode kan få denne tiden trukket fra kravet om at forskere ikke kan være over 40 år på tildelingstidspunktet.

Forskere som nomineres må være ansatt ved Universitetet i Bergen på nominasjonstidspunktet.

Prisen for fremragende yngre forskere deles ut årlig. Prisene deles ut på L. Meltzers fødselsdag 8. mars og er et diplom og et beløp fastsatt av styret.

§4. Meltzers pris for fremragende forskningsformidling
Prisen for fremragende forskningsformidling tildeles for særlig fremragende formidling av forskning. Prisen for fremragende forskningsformidling deles ut årlig. Prisen er et diplom og et beløp fastsatt av styret. Professor emeriti kan ikke nomineres til pris for fremragende forskningsformidling.

§ 5. Meltzers ærespris for fremragende forskning
Æresprisen tildeles for særlig fremragende vitenskapelig virksomhet i løpet av foregående 5-årsperiode. Prisen kan deles mellom flere personer. Prisen er et diplom og et beløp fastsatt av styret. Den utdeles hver 5. år. Professor emeriti kan ikke nomineres til ærespris for fremragende forskning.

§ 6. Forslagsrett
Alle universitetets professorer har forslagsrett. Det samme har alle instituttstyrere. Professor emeriti har ikke forslagsrett.
Forslag om tildeling av prisene skal være forretningsfører i hende innen 1. desember.

§ 7. Behandling av forslag. Tildeling av prisene.
Forslag på kandidater til prisene vurderes av et sakkyndig utvalg som består av prorektor og fakultetenes prodekaner, med prorektor som leder. Utvalget kan innhente faglige vurderinger og uttalelser, og det kan også vurdere andre kandidater enn de som er foreslått.

Det sakkyndige utvalg avgir innstilling til styret for L. Meltzers forsknings- og utdanningsfond, som foretar tildeling av prisene. Innstillingen skal inneholde et begrunnet forslag om tildeling av pris til én eller flere kandidater.
Styret kan be om tilleggsinnstilling med ytterligere vurdering av den foreslåtte eller andre kandidater. Styret kan også innkalle det sakkyndige utvalgs leder og eventuelt også medlemmer av utvalget for ytterligere konsultasjoner.

Forslag om pristildeling offentliggjøres ikke. Drøftelsene i det sakkyndige utvalg og i styret er fortrolige.

§ 8. Endring av retningslinjene
Disse retningslinjer er fastsatt av styret for L. Meltzers forsknings- og utdanningsfond i møte 17. juni 1991. Retningslinjene ble forelagt Det akademiske kollegium ved Universitetet i Bergen i møte 27. august 1992. Retningslinjene ble revidert av Fondets styre 28. november 2000, 22. april 2002, 23. mai 2016, 26. november 2018 og 9. oktober, 2019.

Retningslinjene kan forandres av styret.

11/10/2020: Kristin Hansen