Etiske retningslinjer for forvaltning av Meltzerfondets kapital

Styret for L. Meltzers Høyskolefond har vedtatt at det skal være åpenhet om fondets kapitalforvaltning. Her kan du lese om Gjeldende etiske retningslinjer for forvaltningen av Meltzerfondets kapital.

De etiske retningslinjene bygger på tre grunnlag:

  • Meltzerfondets formål skal sikres finansiering. Tidsperspektivet er evigvarende og fondets grunnkapital skal bevares. Fondets kapital må forvaltes slik at den gir god avkastning på lang sikt, noe som er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, økologisk og sosial forstand.
  • Meltzerfondet skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at stiftelsen medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, krenkelser av menneskerettigheter, systematisk korrupsjon eller miljøødeleggelser.
  • Meltzerfondet skal tilstrebe åpenhet om fondet og investeringene.

Retningslinjene bygger også på prinsippet om at det ikke direkte eller indirekte via fond skal investeres i selskaper som NBIM har utelukket fra Statens Pensjonsfond sitt investeringsunivers.

Det gjennomføres etisk screening av porteføljen med dette utgangspunkt to ganger årlig.

Storebrand kapitalforvaltning AS har fokus på bærekraftige investering. På selskapets sider fremgår de metoder som benyttes for å sikre dette.

https://www.storebrand.no/om-storebrand/barekraft/investeringer